Mc Allen, TX 1402

House Committee 21-22

2021-2021 House Committee

Chairman: Valentin "Tino" Ordaz

Jamie Ordaz

Diana DeAnda

Terry Gomez

Gabby Guzman

Lupe Carpillo

Maria Perez